ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

Boondi - Sweet Bliss by Bhagvat Prasadam

Boondi - Sweet Bliss by Bhagvat Prasadam

We have more than 10 in stock
નિયમિત ભાવ Rs. 50.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 50.00
Sale વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
weight
Indulge in the heavenly sweetness of our Boondi , meticulously crafted by Bhagvat Prasadam. Made from premium quality ingredients and traditional recipes, each laddu is a symbol of love and devotio...
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ

Indulge in the heavenly sweetness of our Boondi , meticulously crafted by Bhagvat Prasadam. Made from premium quality ingredients and traditional recipes, each laddu is a symbol of love and devotion. Our Boondi is a delightful blend of fine boondi pearls, infused with aromatic spices and immersed in sugary syrup. Each bite offers a taste of tradition and a moment of bliss, perfect for offering in prayers or enjoying as a sweet treat. Elevate your culinary experience with Bhagvat Prasadam's Boondi.

  • Made from premium quality ingredients
  • Infused with aromatic spices for authentic flavor
  • Soft and delectable texture
  • Ideal for offering in prayers or as a sweet indulgence.